SN 会员计划

SN奖励计划是我们的忠诚度计划,是对选择SKIN NOTE的忠诚客人的感谢方式。作为奖励会员,您将通过电子邮件,移动应用程序和邮件收到我们发送的独家优惠和特别礼物。这是关于美丽和爱的一切。

注册流程

加入

创建帐户并加入SN奖励计划    

 

获得积分

每花在产品上的1美元将获得1点积分

兑换

使用您的SN积分购买任何产品

加入很简单,完全免费!

如何赚取


创建帐户
                 
                                    
                                         
每花一美元
                   


如何兑换


 

常见问题

点击以下任何FAQ类别即可查看相关问题和答案的列表

如何赚取积分?

如何兑换积分?

我在哪里可以查询积分余额?

我的积分的到期日是什么?

当我退回商品时,我的积分会发生什么?